ALGEMENE VOORWAARDEN


1.  Algemeen

1.1  Christoph &  Wakker  Familierecht  is  de handelsnaam van de eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Utrecht van de natuurlijke persoon T.C.P. Christoph.  Christoph  & Wakker  Familierecht  stelt  zich  ten  doel  de  praktijk  van  advocaat  uit  te oefenen, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

1.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Christoph  &  Wakker  Familierecht,  daaronder  ook  begrepen  vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten.

1.3  Deze algemene  voorwaarden gelden mede ten behoeve van  die natuurlijke en rechtspersonen, waaronder  de  Stichting  Beheer  Derdengelden,  die  direct  of  indirect  op  enigerlei  wijze  bij  de dienstverlening  door  of  vanwege  Christoph  &  Wakker  Familierecht  zijn  betrokken,  eenieder  die door  Christoph  &  Wakker  Familierecht  wordt  ingeschakeld  en  eenieder  voor  wie  Christoph  & Wakker Familierecht aansprakelijk is of kan zijn.

1.4  De  toepasselijkheid  van  enige  andere  algemene  voorwaarden  wordt  hierbij  uitdrukkelijk van  de hand gewezen.

1.5  Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over  de  inhoud  of  de  strekking  van  deze  algemene  voorwaarden  zal  de  Nederlandse  tekst bindend zijn.

2.  Opdracht

2.1  Uitsluitend  Christoph  &  Wakker  Familierecht  geldt  tegenover  de  opdrachtgever  als opdrachtnemer,  ook  indien  het  de  uitdrukkelijke  of  stilzwijgende  bedoeling  is  dat  een  opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.  De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor  het  laatste  geval  een  regeling  geeft,  en  artikel    7:407  lid  2  BW,  dat  een  hoofdelijke aansprakelijkheid  vestigt  voor  de  gevallen  waarin  aan  twee  of  meer  personen  een  opdracht  is gegeven, wordt uitgesloten.

2.2  De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.  Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten  daarvan  geen  rechten  ontlenen.  De  opdrachtgever  vrijwaart  Christoph  &  Wakker Familierecht  tegen  alle  aanspraken  van  derden,  die  op  enige  wijze  verband  houden  met  of voortvloeien  uit  de  opdracht  van  de  opdrachtgever  en  /  of  de  werkzaamheden  die  voor  de opdrachtgever zijn verricht.

2.3  Iedere partij kan de overeenkomst van opdracht  –  onder opgave van redenen  –  voortijdig en met onmiddellijke ingang opzeggen.

2.4  Christoph  &  Wakker  Familierecht  kan  op  grond  van  geldende  regelgeving  verplicht  zijn  de identiteit  van  een  opdrachtgever  vast  te  stellen  en  ongebruikelijke  transacties  onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden zonder opdrachtgever daarover in te mogen lichten. Door het geven van de opdracht aan  Christoph & Wakker  Familierecht geeft opdrachtgever aan hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te verlenen.

3.   Tarieven, kosten, declaraties, betalingen en derdengelden

3.1   De  werkzaamheden  worden,  gespecificeerd  naar  tijd  en  aard  van  de  werkzaamheden, omzetbelasting  en  verschotten,  in  beginsel  maandelijks  aan  de  opdrachtgever  in  rekening

gebracht. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium berekend worden aan de hand van het aantal gewerkte (delen van) uren vermenigvuldigd met het vastgestelde uurtarief. Algemene kantoorkosten worden niet in rekening gebracht.  Christoph en Wakker Familierecht behoudt  zich het recht voor  om het  overeengekomen  uurtarief  jaarlijks  per  1  januari  aan  te  passen.  Een  voorschot  op  het honorarium en de verschotten kan worden verlangd.

3.2  De  (voorschot)declaraties  dienen  binnen  14  dagen  na  dagtekening  te  worden  voldaan,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze wettelijke rente en alle gerechtelijke-  en buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd.

3.3  Alleen betaling door overmaking op een ten name van Christoph en Wakker Familierecht gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

3.4  Indien  de  opdrachtgever  in  verzuim  is  met  de  betaling  van  hetgeen  door  hem  is  verschuldigd, bestaat het recht de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten dan wel te beëindigen.  Christoph  &  Wakker  Familierecht  aanvaardt  geen  aansprakelijkheid  voor  eventuele schade  die  de  opdrachtgever  lijdt,  welke  ontstaat  als  gevolg  van  een  opschorting  van  de werkzaamheden.

3.5   Christoph  &  Wakker  Familierecht  is  gerechtigd  een  eventueel  door  de  opdrachtgever  betaald voorschot met de oudste openstaande declaratie te verrekenen.

3.6  Gelden die Christoph & Wakker Familierecht ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden  geplaatst  op  een  derdengeldenrekening.  Over  gelden  op  de  derdengeldrekening  wordt geen rente vergoed.

4.   Archivering

4.1  Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de  opdracht  bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd.

5.       Aansprakelijkheid

5.1  De aansprakelijkheid van Christoph & Wakker Familierecht is steeds beperkt tot het bedrag  dat de gesloten  beroepsaansprakelijkheidsverzekering  in  het  desbetreffende  geval  uitbetaalt,  te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit.  Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.  Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van  voornoemde  aansprakelijkheidsverzekering  is  de  aansprakelijkheid  beperkt  tot  het  in  totaal door  Christoph  &  Wakker  Familierecht  voor  de  betreffende  opdracht  in  rekening  gebrachte  en ontvangen honorarium met een maximum van € 25.000,-.

5.2  Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of  zaken  wordt toegebracht  waarvoor Christoph  & Wakker Familierecht aansprakelijk is,  zal  die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Christoph en Wakker Familierecht afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Christoph & Wakker in verband met die verzekering draagt.

5.3  Christoph  &  Wakker  Familierecht  aanvaardt  geen  aansprakelijkheid  voor  het  geval  dat  de Stichting Beheer Derdengelden niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat  zou zijn,  omdat de bankinstelling  waar  die  stichting  een  of  meer  rekeningen  aanhoudt  niet  aan  zijn  verplichtingen tegenover de stichting kan voldoen.

5.4  Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen  indien opdrachtgever niet binnen een jaar nadat opdrachtgever bekend is geworden  of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, Christoph & Wakker Familierecht aansprakelijk heeft gesteld.

6 .   Inschakeling derden

6.1   Christoph  &  Wakker  Familierecht  is  gerechtigd  bij  de  uitvoering  van  de  opdracht  derden  in  te schakelen.  Bij  het  inschakelen  van  derden  zal  zoveel  mogelijk  voorafgaand  overleg  met  de opdrachtgever  gevoerd  worden  en  zal  de  nodige  zorgvuldigheid  worden  betracht.  Geen aansprakelijkheid  wordt  aanvaard  voor  schade  die  het  gevolg  is  van  tekortkomingen  van  welke aard  ook  van  deze  derden.  De  opdrachtgever  vrijwaart  Christoph  & Wakker  Familierecht  tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op  enigerlei  wijze  samenhangen  met  of  voortvloeien  uit  de  werkzaamheden  die  voor  de opdrachtgever  zijn  verricht,  behoudens  opzet  of  grove  schuld  aan  de  zijde  van  Christoph  & Wakker Familierecht.

6.2   Indien voornoemde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, verklaart de opdrachtgever nu reeds dat de opdracht die hij verstrekt aan Christoph & Wakker Familierecht tevens de bevoegdheid en de instemming van de  opdrachtgever  inhoudt  richting  Christoph  &  Wakker  Familierecht  om  een  dergelijke aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

7 .       Toepasselijk recht  en   geschillenbeslechting

7.1   Op de dienstverlening door Christoph & Wakker Familierecht is haar kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze is te vinden op de website www.christophenwakker.nl.  Ingeval van een klacht dient  de  opdrachtgever  deze  in  eerste  instantie  op  de  wijze  als  omschreven  in  de kantoorklachtenregeling aan Christoph & Wakker Familierecht kenbaar te maken, waarop deze op de eveneens in genoemde regeling beschreven wijze door  Christoph & Wakker Familierecht  zal worden behandeld.

7.2   Christoph  &  Wakker  Familierecht  neemt  ook  deel  aan  de  Klachten-  en  Geschillenregeling Advocatuur die van toepassing is bij het eenzijdig optreden als advocaat en de klachtenregeling van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) die van toepassing is in het geval van werkzaamheden verricht als mediator.

7.3  Wanneer  Christoph  &  Wakker  Familierecht  er  niet  in  slaagt  eventuele  klachten  van  de opdrachtgever  over  de  dienstverlening  tot  een  oplossing  te  brengen  via  de kantoorklachtenregeling,  dan  kan  de  opdrachtgever  de  klachten  voorleggen  aan  de Geschillencommissie Advocatuur dan wel de vFAS.

7. 4   Alle  geschillen  naar  aanleiding  van  de  totstandkoming  en/  of  uitvoering  van  de  dienstverlening van Christoph & Wakker Familierecht, inclusief alle declaratiegeschillen, welke worden voorgelegd aan  de  Geschillencommissie  Advocatuur  respectievelijk  de  vFAS  worden  beslecht overeenkomstig  het  Reglement  Geschillencommissie  Advocatuur  respectievelijk  het klachtreglement vFAS. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het  Reglement  Geschillencommissie  Advocatuur  in  bindend  advies,  tenzij  de  cliënt  zich  binnen een  maand  na  de  afhandeling  van  de  klacht  door  de  advocaat  wendt  tot  de  gewone  rechter. Ingeval van de incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

7. 5   De rechtsverhouding  waarop deze algemene voorwaarden  van toepassing  zijn,  wordt beheerst door  Nederlands recht.  Geschillen  die niet via de kantoorklachtenregeling zijn verholpen,  worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland.

Utrecht, 1 september 2018