PRIVACYVERKLARING CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT

 

CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT

CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Als ontvanger van uw persoonsgegevens is CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT verwerkt. Door gebruik te maken van onze website of gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met ons privacybeleid.

Doeleinden van de verwerking

CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT verwerkt onder meer uw contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, geslacht, nationaliteit, gegevens omtrent burgerlijke staat en financiële gegevens zoals bank-, inkomens-, vermogens- pensioengegevens en alle overige gegevens die ons in het kader van een dossier of bijvoorbeeld een sollicitatie worden toevertrouwd.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

-       het (mogelijk) verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van
(gerechtelijke) procedures
-       het innen van declaraties, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen
-       advisering, bemiddeling en verwijzing
-       het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht
-       marketing – en communicatie activiteiten, zoals om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen of de afhandeling van uw aanvraag tot informatie
-       werving en selectie (sollicitatie)

Rechtsgrond voor de verwerking

CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van ten minste één van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

-       de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;|
-       de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
-       de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
-       de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;|
-       de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
-       de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Uitwisseling met derden

CHRISTOPH &WAKKER FAMILIERECHT verstrekt uw persoonsgegevens aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst. Te denken valt aan een deurwaarder, waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging van persoonsgegevens

CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal CHRISTOPH & WAKKER in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving vereist is. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke verjaringstermijnen en ‘handleiding archivering’ zoals opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor op een rijtje.

Inzagerecht

U heeft het recht de door CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Uitoefening van de rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de hieronder staande contactgegevens. Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

CHRISTOPH & WAKKER FAMILIERECHT heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring worden op de website van het kantoor (www.christophenwakker.nl) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Christoph & Wakker Familierecht

Wilhelminapark 30A

3581 NH Utrecht

info@christophenwakker.nl

06-15171421